Privatio

Sprawy gospodarcze
  • postępowania przed sądami gospodarczymi w sporach między przedsiębiorcami,
  • sporządzanie umów,
  • sporządzanie projektów umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej a także spółek osobowych,
  • przygotowywanie dokumentów do rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • sporządzanie protokołów oraz list obecności ze zgromadzeń wspólników, z walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • uchwały  – przygotowanie projektów – powołanie/odwołanie członków zarządu/radcy nadzorczej, absolutorium, zgoda na nabycie/zbycie nieruchomości
  • regulaminy organów (zarządu, rady nadzorczej) – sporządzanie
  • uchwały organów spółek kapitałowych – zaskarżanie
  • udziały/akcje – nabycie/zbycie
  • przekształcenia spółek (cywilnej w osobową, handlowej w handlową)